§1

Avkastningen fra fondet skal gå til sosiale og kulturelle formål.

Inntil 20% av avkastningen kan gå til foreningens daglige drift, dersom styret skulle finne det nødvendig

 

§2

Fondet forvaltes av styret i Trondhjems Arbeiderforening. Enkeltmedlemmer og grupper kan søke. Alle søknader må være begrunnet. 

Ved utbetaling må bilag fremlegges.

 

§3

Maksimalt 60 % av avkastningen fra foregående år kan benyttes. Midlene disponeres etter fondets formålsparagraf av styret, og revidert regnskap legges fram for medlemmene på hovedforeningens årsmøtet.

 

§4

Midler som ikke har blitt brukt i de to foregående år, tilfaller grunnfondet.

 

§5

 

§6

 

 

 

 

 

 

Søknad om midler sendes styret

 

Vedtektsendringer må godkjennes av hovedforeningens årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av fremmøtte, stemmeberettiget medlemmer.

 

Fondet ble opprettet på generalforsamlingen 3. mai 1990.

Siste vedtatte revideringer 23.mai.2018.